1. Opće odredbe

Ovi Opći uvjeti i upute o putovanju sastavni su dio Ugovora odnosno vouchera za usluge koji je sklopljen između T.A. "Krk Gaber"  (u daljnjem tekstu: agencija) i ugovaratelja. Svi podaci i uvjeti u programu i ovim Općim uvjetima obvezuju agenciju i putnika ukoliko u Ugovoru ne definiraju drugačije.

2. Sadržaj ponude

Agencija se obvezuje osigurati gostu smještaj u kapacitetima u rezerviranom terminu, osim u slučaju izuzetnih okolnosti ( više sile bolest ili smrt pružatelja usluge ili njegove najuže obitelji; izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti niti otkloniti kao što su: elementarne nepogode (potresi, poplave, požari, suše); ratovi, štrajk, terorističke akcije i ograničenja izdana od strane države (mobilizacija, zabrana izlaska iz zemlje).Turistička agencija "Krk Gaber”, jamči  za istinitost slikovnih zapisa i podataka vezanih uz karakteristike smještajnih jedinica iz svoje ponude, a koja je dostupna na internet stranicama - www.krk-info.com

3. Upiti i rezervacije

Upiti i rezervacije  smještaja primaju se elektroničkim putem ili  osobno u poslovnici agencije. Prilikom izvršene rezervacije putnik potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge  koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za putnika, tako i za agenciju. Prilikom rezervacije putnik je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije. Za rezervaciju usluge potrebno je uplatiti akontaciju ovisno o odabranom modelu plaćanja, a ostatak iznosa platiti na licu mjesta pri dolasku. 

4. Cijene usluge

Cijene objavljene na stranicama www.krk-info.com  variraju od objekta do objekta, te su istaknute uz svaku smještajnu jedinicu. Navedene cijene u sebi uključuju: dnevni najam smještajnih jedinica, režije u uobičajenom omjeru potrošnje (struja, voda, plin) te tjedno mijenjanje posteljine i ručnika. Sve navedene cijene se odnose na boravak duži od tri noćenja. Ukoliko se radi o boravku kraćem od četiri noćenja navedene cijene se uvećavaju za 30 %. Cijene smještajnih jedinica su objavljene u eurima. Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja od strane pružatelja usluga. U slučaju promjene cijena određene smještajne jedinice nakon izvršene prijave, a prije uplaćene akontacije agencija se obvezuje, odmah po svom saznanju, obavijestiti gosta o tome, te uz njegov pristanak, poslati mu novi obračun. U slučaju promjene cijena nakon uplaćene akontacije, agencija jamči gostu da će preostali dio biti uplaćen po obračunu na osnovu kojeg je gost i odlučio rezervirati određenu smještajnu jedinicu. Cijene navedene u našim ponudama i programima bazirane su na osnovi ugovora s iznajmljivačima i našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u objektu u kojem putnik boravi, te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije. Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na putnim dokumentima (voucheru), pružatelj usluga ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim putnicima ili prihvatiti sve putnike uz nadoplatu na licu mjesta.

5. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, te na temelju uvida u stvarno stanje smještaja prilikom objave. Standardi smještaja, prehrane, usluga i ostalog kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Na dan dolaska u smještajnu jedinicu gosti dolaze poslije 14.00 sati, a na dan odlaska smještajnu jedinicu napuštaju prije 10.00 sati.

6. Obaveze agencije

Dužnost agencije je briga o provedbi usluga kao i izboru pružatelja usluga, te briga o pravima i interesima putnika, sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija će sve navedene obveze izvršiti u potpunosti i na opisani način, osim u izvanrednim okolnostima.

7. Obaveze  gosta

Gost je dužan: 

•    posjedovati valjane putne isprave

•    poštivati carinske i devizne propise države u kojoj je odredište 

•    pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri

•    prilikom dolaska na odredište, pružatelju usluga predati vaucher sa točno naznačenim brojem osoba i vrstom usluga koje im moraju biti pružene. (Voucher dobiven e-mailom) 

•    putnik je dužan provjeriti je li mu za ulazak u državu u kojoj je odredište ili susjedne zemlje potrebna viza 

•    Na dan dolaska u smještajnu jedinicu gosti dolaze poslije 14.00 sati, a na dan odlaska smještajnu jedinicu napuštaju  do 10.00 sati.U slučajevima nepoštivanja ovih obaveza, putnik sam snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije putnik se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu. 

8. Pravo putnika na promjene i otkazivanje rezervacije

Ukoliko gost želi otkazati rezervirani smještaj, mora to učiniti pismenim putem (e-mail, fax ili pošta).Datum kada je agencija zaprimila pismenu obavijest o otkazu predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova i to na slijedeći način:

•    za otkaz rezervacije do 30 dana prije početka korištenja usluge, ne naplaćuje se naknada osim troškova rezervaciju u iznosu od € 28,00.

•    za otkaz rezervacije od 29-1 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 50 % od ukupne cijene rezervacije

•    za otkaz rezervacije na dan dolaska / no show naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije 

 a) Ukoliko putnik mora otkazati rezervaciju unutar 7 dana prije početka usluge, agencija mu nudi mogućnost da nađe novog putnika/korisnika za istu rezervaciju ukoliko je to moguće ( ovo ovisi i o kranjem pružatelju usluge). Novi korisnik rezervacije preuzima sve obveze iz ovih Općih uvjeta.

b) Ukoliko putnik u rezervirani smještaj ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio agenciji ili pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom. 

9. Prtljaga i osobne stvari

Agencija ne odgovara , za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu. Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji. 

10. Pravo agencije na promjene i otkaz

Agencija zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest putniku i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je putnik potvrdio rezervaciju. U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog smještaja, agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest putniku najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa. Putnik u slučaju otkaza rezervacije od agencije nema pravo tražiti naknadu štete od agencije, agencija je obvezna izvršiti samo povrat iznosa uplaćenog na račun agencije.

11. Rješavanje prigovora

Svaki gost - nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Ako su zakupljene usluge nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, gost može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži usmeni i pismeni prigovor. Svaki gost - nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno 

Postupak u svezi s prigovorom:


 • ukoliko gost na samom odredištu ne bude zadovoljan zatečenim stanjem, obvezan je odmah po dolasku, a  najkasnije u  roku  24 sata od dolaska u smještajnu jedinicu o  razlozima svog nezadovoljstva izvijestiti agenciju, odnosno ovlaštenog predstavnika agencije. Gost je obvezan surađivati kako sa predstavnikom agencije tako i sa pružateljem usluga u dobroj namjeri kako bi se otklonili uzroci prigovora. Agencija ne smije gostu kao zamjenske  usluge ponuditi  manje vrijednosti od zakupljenih. 

  •    ako gost na samome mjestu prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor.

  •    ukoliko gost na samom mjestu ne bude zadovoljan zatečenim stanjem, te napusti objekt i samoinicijativno pronađe drugi smještaj, s tim da agenciji ne pruži šansu da otkloni uzrok njegovog nezadovoljstva, ili da mu eventualno pronađe zamjenski smještaj, takav gost ne može zahtijevati povrat novca niti uputiti tužbu za nadoknadom štete, bez obzira na činjenicu da li su njegovi razlozi bili opravdani ili ne. U slučaju prigovora i zahtjevom za pomoći, odnosno arbitražom od strane agencije, agenciji se ostavlja rok od 8 sati po primitku pritužbe da razriješi spornu situaciju, pod uvjetom da su uvjeti nezadovoljstva opravdani rješenjem situacije će se smatrati otklanjanjanje uzroka koji su do nje doveli. Ukoliko se ti opravdani uzroci nezadovoljstva ne mogu otkloniti, agencija se obvezuje pronaći zamjenski smještaj gostima. 

  •    ukoliko gost i predstavnik agencije ne bi bili u mogućnosti pronaći zajedničko rješenje sastavljaju pismenu potvrdu o tome u dva primjerka, a koju u znak prihvata obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde. 

  •    najkasnije 7 dana po povratku s puta (nedjelje se ne računaju) putnik upućuje pismeni prigovor, a u  prigovoru prilaže i pismenu potvrdu, koju su zajednički potpisali ovlašteni predstavnik agencije i gost. Agencija će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje primi u navedenome roku od 8 dana. 

  •    agencija je dužna donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku 14 dana po primitku prigovora.  Agencija će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu odmora. Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos ugovorene usluge. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu nematerijalne štete.

  12. Zaštita osobnih podataka

  Izjava o privatnosti služi prvenstveno zaštiti privatnosti naših korisnika. U slučaju da se odlučite za korištenje neke od naših usluga, potrebno je ostaviti tražene osobne podatke kako bi mogli obaviti rezervaciju i zakup tražene usluge, no Vaši osobni podaci ostaju maksimalno zaštićeni i biti  će isključivo korišteni za proces realizacije tražene usluge. Naglašavamo da prikupljamo samo one podatke koji su nam potrebni za regularno obavljanje procedure vezane uz zakup odabrane usluge, te da pri tom procesu koristimo isključivo one informacije koje smo dobili  od Vas. Turistička agencija "Krk Gaber" može otkrivati osobne informacije samo u slučaju da je to propisano zakonom ili sudskom odlukom, te ako postoji potreba za zaštitom osobne sigurnosti korisnika ili javnosti. 

  13.  Napomena

  Putnik potvrdom rezervacije i uplatom akontacije potvrđuje svoju suglasnost s gore navedenim uvjetima. 

  14. Nadležnost suda

  Putnik i Agencija nastojat će eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora rješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog suda u Krku, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.